Nr./Dată Denumire hotărâre Stare hotărâre Acțiuni
Nr.56

17.05.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Amenajare pista de biciclete în Comuna Muntenii de Jos, jud. Vaslui”

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.56 din 2022
Nr.55

17.05.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare zid de sprijin, șanțuri și rigole, zona Hățaș, sat. Băcăoani, Comuna Muntenii de Jos, Jud. Vaslui”

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.55 din 2022
Nr.54

17.05.2022

Caracter individual

Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15/2003 beneficiarilor prevăzuți în anexă

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.54 din 2022
Nr.53

17.05.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe anul 2022, etapa I

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.53 din 2022
Nr.52

29.04.2022

Caracter individual

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, doamnei Micher Cristina – Adinela, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.52 din 2022
Nr.51

29.04.2022

Caracter individual

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Chelaru Mihai, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.51 din 2022
Nr.50

29.04.2022

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.50 din 2022
Nr.49

29.04.2022

Caracter individual

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, doamnei Matei Larisa Elena, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.49 din 2022
Nr.48

29.04.2022

Caracter individual

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Purice Paul-Flavian, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.48 din 2022
Nr.47

29.04.2022

Caracter individual

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Zlatan Denis, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.47 din 2022
Nr.46

29.04.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei II Muntenii de Jos a suprafeței de 1.500 m.p. teren intravilan situat în T 27, parcela nr. 998/7/1 cu număr cadastral 77090, proprietatea privată a U.A.T. Muntenii de Jos, pentru construirea unui lăcaș de cult

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.46 din 2022
Nr.45

29.04.2022

Caracter individual

Hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafață de 5700 m.p. situat în T 27, parcela nr. 998/7/1 cu număr cadastral 77089, proprietatea privată a U.A.T. Muntenii de Jos, în trei loturi

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.45 din 2022
Nr.44

29.04.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.44 din 2022
Nr.43

29.04.2022

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.43 din 2022
Nr.42

29.04.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești – județul Vaslui (APC Vaslui)

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.42 din 2022
Nr.41

29.04.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Muntenii de Jos cu nr.68/06.11.2020 privind însușirea și actualizarea listelor de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul prival al U.A.T. Muntenii de Jos

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.41 din 2022
Nr.40

29.04.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului local al comunei Muntenii de Jos

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.40 din 2022
Nr.39

29.04.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice de la Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna Martie 2022

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.39 din 2022
Nr.38

29.04.2022

Caracter individual

Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal: ”pentru ridicarea interdicției de construire – Construire locuințe și anexă gospodărească”

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.38 din 2022
Nr.37

29.04.2022

Caracter individual

Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal: ”Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii unei locuințe cu regim de înălțime parter”

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.37 din 2022
Nr.36

29.04.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.36 din 2022
Nr.35

29.04.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul I 2022

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.35 din 2022
Nr.33

28.03.2022

Caracter individual

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Burghelea Pavelin Eduard, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.33 din 2022
Nr.32

28.03.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.12/28.91.2022 privind modificarea art. 31 pct.(5) din Anexa la HCL 84/2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr . 32 din 2022
Nr.31

28.03.2022

Caracter individual

Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal: ”Introducere în intravilan a terenului NC 76586, în vederea construirii: corp CI-locuință P+M, corp C2-locință P+M, corp C3-locuință P+M, corp C4-anexă gospodărească S+P, corp C5-anexă gospodărească parter și împrejmuire terenuri”

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.31 din 2022
Nr.30

28.03.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai, iunie 2022

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.30 din 2022
Nr.29

28.03.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.517/20.09.2018 emisă de FNGCIMM SA IFN, aferentă proiectului ”DEMOLAREA CORP EXISTENT ȘI CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA MUNTENII DE JOS, JUDEȚUL VASLUI”

Hotărâre
ADOPTATĂ
HCL nr.29 din 2022
Nr.28

28.03.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.28 din 2022
Nr.27

28.03.2022

Caracter individual

Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA pe durata existenței capacității energetice, asupra unor terenuri proprietate publică a comunei Muntenii de Jos, în suprafață totală de 170 m2

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.27 din 2022
Nr.26

28.03.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.26 din 2022
Nr. 25

28.03.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactie de la Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna Februarie 2022

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.13 din 2022

 

Nr. 24

03.03.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind participarea Comunei Muntenii de Jos, județul Vasluui la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.24 din 2022
Nr. 23

18.02.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești – județul Vaslui (APC Vaslui)

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.23 din 2022

 

Nr. 22

18.02.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea Prograului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al com. Muntenii de Jos, județul Vaslui pe anul 2022.

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.22 din 2022
Nr. 21

18.02.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice de la Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna Ianuarie 2022

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.21 din 2022

 

Nr. 20

18.02.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Muntenii de Jos cu nr.68/06.11.2020 privind însușirea și aprobarea listelor de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniu privat al U.A.T. Muntenii de Jos

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.20 din 2022
Nr. 19

18.02.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 102/29.10.2021 pentru aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare de performanță, studiu, de merit și de ajutor social acordate de Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru anul școlar 2021-2022

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.19 din 2022
Nr. 18

18.02.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare anuală a managementului Centrului Cultural ”Podul Înalt” Muntenii de Jos

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.18 din 2022
Nr. 17

18.02.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Cultural ”Podul Înalt”, Muntenii de Jos

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.17 din 2022

 

Nr. 16

09.02.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.95/19.10.2021 pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri în satele Băcăoani, Secuia, Mânjești, comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui” în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.16 din 2022
Nr. 15

09.02.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al UATC Muntenii de Jos, conform OUG nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare, modificată prin OUG nr.130/2021

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.15 din 2022

 

Nr. 14

09.02.2022

Caracter normativ

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe anul 2022

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.14 din 2022
Nr. 13

28.01.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.13 din 2022

 

Nr. 12

28.01.2022

Caracter normativ 

Hotârâre privind modificarea art. 31, pct.(5) din Anexa HCL nr. 84/2020 referitoare la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru locuitorii comunei Muntenii de Jos

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.12 din 2022
Nr. 11

28.01.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice de la Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna decembrie 2021

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.11 din 2022

 

Nr. 10

28.01.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind modificarea HCL nr.65/2021 pentru aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.10 din 2022
Nr. 9

28.01.2022

Caracter normativ

Hotărârea privind revocarea HCL 119/27.12.2021 prin care se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.9 din 2022

 

Nr. 8

28.01.2022

Caracter normativ 

Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Muntenii de Jos rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.8 din 2022

 

Nr. 7

28.01.2022

Caracter individual 

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, doamnei Asofiei Alina Roxana, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.7 din 2022
Nr. 6

28.01.2022

Caracter individual 

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Popa Daniel Viorel, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.6 din 2
Nr. 5

28.01.2022

Caracter individual 

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Boicu Petrica Marian, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.5 din 2022
Nr. 4

28.01.2022

Caracter individual 

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Iordachita Paul Constantin, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.4 din 2022

 

Nr. 3

28.01.2022

Caracter individual 

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Malin Morosan Andrei Bogdan, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.3 din 2022
Nr. 2

28.01.2022

Caracter individual 

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, domnului Hrincu Stefan-Lucian, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.2 din 2022
Nr. 1

28.01.2022

Caracter individual 

Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit, doamnei Tudusciuc Ana, în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unei suprafețe de teren din domeniu privat al comunei Muntenii de jos, precura și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit

Hotărâre

ADOPTATĂ

HCL nr.1 din 2022
Skip to content